CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

dilluns, 6 de desembre de 2010

AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR 2010-11

Us informem que el passat dia 2 de desembre va sortir publicada la resolució per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per al curs escolar 2010/2011.

Requisits per fer la sol·licitud:
- Estar matriculat a educació infantil o primària.
- No poder utilitzar les rutes de transport.
- Tenir el domicili familiar situat a 3 o més km de distància de l'escola.
- Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als 5.500 €.
- Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria.

Documentació que s'ha de presentar:
- Certificat d’empadronament i/o convivència.
- Certificat de distància entre el domicili familiar i l'escola o certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de transport escolar, expedit per l’ajuntament.
- Certificat o certificats de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009. Es pot autoritzar a l'Administració educativa a fer-ho o presentar els certificats on es facin constatar les caselles 455 i 465.
- Fotocòpia completa del llibre de família actualitzat. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha de presentar la sentència judicial que ho declari i, també, el conveni regular que s’hi estableix. La separació de fet ha d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que la demostri.

Les sol·licitus podeu demanar-les a la Secretaria del centre i s'han de presentar també al centre abans del dijous dia 16 de desembre.

L’ajuda s’atribueix a la unitat familiar i no de manera individualitzada en els casos de sol·licituds per germans que resideixin al mateix domicili. La quantia de les subvencions es diversifica segons l’escala de quilòmetres existents entre el domicili familiar i el de l'escola de la següent manera:
- de 3 a 10 km: 200 euros per alumne/curs.
- de més de 10 fins a 15 km: 250 euros per alumne/curs.
- més de 15 km: 300 euros per alumne/curs.
 
Podeu trobar tota la informació a la resolució de 23 de novembre publicada al BOIB nº 176 de 2 de desembre de 2010.